Arbetsavtal

När du har blivit erbjuden ett nytt arbete, är nästa steg att avtala om anställningens villkor, dvs. ingå ett arbetsavtal. Ett arbetsavtal ska alltid ingås skriftligen och helst innan anställningen börjar. Ett muntligt arbetsavtal är också bindande, men vid tvister är det svårt att bevisa vad som har avtalats, om det inte finns några skriftliga bevis.

Det lönar sig alltid att noggrant läsa igenom arbetsavtalet och be att de punkter som man inte förstår ska preciseras. Som medlem i TEK har du möjlighet att be en jurist granska avtalet och på det sättet vara säker på att du förstår vad du förbinder dig till.

I arbetsavtalet kan man avtala om många saker som påverkar anställningen och som varierar efter uppgift och arbetsplats. Alla arbetsavtal ska emellertid innehålla åtminstone följande saker:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller driftställe,
 • Den tidpunkt då arbetet inleds,
 • I visstidsavtal även grunden för visstidsanställningen och avtalets sluttid. Sluttiden kan även uppskattas eller till exempel vara förknippat med slutförandet av ett projekt. En visstidsanställning kräver en grund, till exempel ”vikariat”.
 • Prövotiden. Enligt arbetsavtalslagen får prövotiden vara i högst sex månader och i ett visstidsavtal högst hälften av anställningens längd.
 • Den platsen där arbetet utförs. Det är viktigt att anteckna platsen där arbetet utförs till exempel för betalning av reseersättningar. Det bästa vore att driftställets adress eller stad anges som platsen där arbetet utförs, och inte till exempel hela Finland.
 • Arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter. Vid behov kan arbetsuppgifterna även beskrivas närmare i en separat bilaga,
 • Det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet. Arbetslagstiftningen iakttas i alla anställningar, men dessutom har arbetsmarknadsorganisationerna ingått flera branschspecifika kollektivavtal med vilka det går att avvika från bestämmelserna i lagen.
 • De grunder enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden,
 • Den ordinarie arbetstiden,
 • Hur semestern bestäms, När du börjar ett nytt arbete har du ingen intjänad semester. Detta är en något som du kan försöka förhandla om och försäkra dig om någon slags semester även det första året du arbetar.
 • Uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den. Parterna kan komma överens om uppsägningstiden, bara uppsägningstiden är högst sex månader och den uppsägningstid som arbetstagaren ska iaktta inte är längre än arbetsgivarens. I arbetsavtalslagen finns en bestämmelse om allmänna uppsägningstider, som är bindande om inte annat avtalas. Det är vanligt att i arbetsavtalet hänvisa direkt till bestämmelsen om uppsägningstid i arbetsavtalslagen eller i kollektivavtalet som följs i branschen.

Utöver dessa punkter kan man även i arbetsavtalet komma överens om många andra saker som påverkar anställningen. Det är viktigt att lägga märke till att vissa klausuler i arbetsavtalet har en inverkan även efter anställningens slut. Villkor för konkurrensförbud och sekretess sträcker sig ofta även till tiden efter uppsägningstiden. Ett konkurrensförbudsvillkor kan som värst göra det svårare att byta arbetsplats, och därför lönar det sig att noggrant fundera över vad man är redo att förbinda sig till.

När arbetsavtalet ingås gäller det också att tänka på att det är ett avtal mellan två parter, där även du kan förhandla om villkoren. För förhandlingarna är det bra att fundera över några saker som är viktiga för dig själv och som du vill att ska ändras och fokusera på dem. Dessutom är det klokt att på förhand tänka ut hur du reagerar på att dina förslag inte godkänns. I allmänhet är det lättare att förhandla om villkoren när anställningen ännu inte har börjat.

Arbetsintyg

Efter anställningen är det viktigt att komma ihåg att be om ett anställningsintyg för att visa sin arbetserfarenhet i samband med följande jobbsökning. Arbetstagaren får själv bestämma omfattningen på innehållet i arbetsintyget. Ett begränsat arbetsintyg innehåller uppgifter om anställningens längd och arbetsuppgifternas art. I ett omfattande arbetsintyg antecknas utöver dessa uppgifter även orsaken till att anställningen upphört samt en bedömning av den anställdas arbetsskicklighet och uppförande. Arbetsgivaren är skyldig att lämna ett arbetsintyg i 10 års tid efter avslutad anställning.

 

Text: Rina Knape
Bild: Getty Images

Author

Työkirjan toimitus

Parhaat vinkit työnhakuun ja uraan. Blogissa haluamme antaa tietoiskuja, kertoa tarinoita ja tuoda työnhaun tuoreimmat uutiset juuri sinulle.

Är du ledaren i ditt